Eva Priečková

Eva gained her master’s degree, with a thesis focused on the link between voice and motion in dance improvisation, at the dance department of the Academy of Performing Arts, Bratislava, Slovakia in 2015. Led by Marta Poláková and Anna Sedláčková, she had gained many stimulating impulses. During her studies she was striving for personal development in performative, choreographic, theoretical, and pedagogical activities. Her ambition is to perceive a dance performer as a generally perceiving and thoughtful person who levels the practical with the theoretical. She used to publish for Tempo magazine and spoke at the Tanec.sk congress on “Creativity and its place at the Dance Creativity Department” within her academic years. Also, she was awarded a prize of the dean for the artistic merit. She has worked with various choreographers: Peter Šavel, Joe Alegado, Davide Sportelli, Yuri Korec, Marta Poláková, a director Tomáš Procházka (Premeny tanca, Skin, Pocitové rozUmenie, d-BODY-m, .DOTYK), musicians: Daniel Matej, Fero Király, Miroslav Tóth (Hudba dneška in Slovak National Gallery, Model Mitana, DIY Bauhaus Orchestra) and visual artists: Marián Mudroch, Zuzana Žabková, Duo Bankleer, Ines Doujak (happenings Slovak National Gallery exhibitions, Tranzit Gallery, Design Week). She took part in an international project Through the text in Dijon, France and in a semester-long stay at Musik und Kunst Privatuniversität, Vienna. In November 2016, she accomplished a three-month-long educational programme Smash in Berlin. Currently, she has been working on the basis of movement workshops in co-operation with GrainSpace in Prague [CZ], private conservatory of Dezider Kardoš in Topoľčany [SK], or circus Momolo in Jena [D]. She used to work with the university-based theatre VYDI in Nitra or with the Trenčín Municipal Theatre. Her main fascination are the artistic overlaps from dance towards experimental music, observation of motion in nature, movement installations, and physical performance in public space. The professional meetings she sees as the most important and most inspirational art those with Peter Šavel, Sonja Pregrad and Maria F. Scaroni.

Find out more!

ewa

Eva ukončila svoje magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave diplomovou prácou a výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Pod vedením Marty Polákovej a Anny Sedláčkovej získavala konštantne množstvo podnetných impulzov. Už počas štúdia sa snažila rozvíjať v performačnej, choreografickej, teoretickej i pedagogickej činnosti. Jej ambíciou je vnímať tanečného umelca ako všestranne vnímajúceho a mysliaceho človeka, ktorý vyrovnáva praktickú činnosť teoretickou. Počas štúdií publikovala pre časopis Tempo. Na tanečnom kongrese Tanec.sk vystúpila s príspevkom “Tvorba a jej miesta na Katedre tanečnej tvorby”. V neposlednom rade bola ocenená cenou dekana za umelecký prínos pre školu. Spolupracovala s choreografmi: Peter Šavel, Joe Alegado, Davide Sportelli, Yuri Korec, Marta Poláková či režisérom Tomášom Procházkom (Premeny tanca, Skin, Pocitové rozUmenie, d-BODY-m, .DOTYK), hudobníkmi: Danielom Matejom, Ferom Királym, Miroslavom Tóthom (Hudba dneška v SNG, Model Mitana, DIY Bauhaus Orchestra) a výtvarníkmi: Mariánom Mudrochom, Zuzanou Žabkovou, Duo Bankleer, Ines Doujak (happeningy k výstavám v SNG, Galéria Tranzit, Design week). Zúčastnila sa medzinárodného projektu Through the text v Dijone vo Francúzku a semestrálneho pohybu na konzervatóriu MUK vo Viedni. V novembri 2016 ukončila trojmesačné tanečné vzdelávanie Smash v Berlíne. Momentálne spolupracuje na báze tanečných a pohybových workshopov s priestorom GrainSpace v Prahe, so súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša v Topoľčanoch alebo s cirkusom Momolo v Nemeckej Jene. V minulosti spolupracovala napríklad s univerzitným divadlom VYDI pri UKF v Nitre, či s mestským divadlom v Trenčíne. Jej hlavnou fascináciou sú umelecké presahy od tanca smerom k experimentálnej hudbe, pozorovaniu pohybov v prírode, k pohybovým inštaláciám a fyzickým performanciám vo verejných priestoroch. Za najdôležitejšie a najpodnetnejšie považuje stretnutia s Petrom Šavelom, Sonjou Pregrad a Mariou F. Scaroni.

Chcem vedieť viac!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑